[24-6841 ب]

نامه وزارت امور خارجه به سفارت انگلستان مبني بر ابراز ناراحتي از رفتار نامناسب مامور دولت انگليس در بوشهر نسبت به شيخ محمد بن خليفه حاکم جزيره بحرين

به انتخاب: افتخار بلارشک