[38233 ن]

تصويبنامه هيئت وزرا مبني بر تأمين مخارج مراسم «تشييع» ماژور ايمبري کنسول آمريکا در ايران از محل اعتبار دولت

به انتخاب: افتخار بلارشک