[3399 ب]

تلگراف ژان پل سارتر رئيس کميته دفاع از زندانيان سياسي ايران به شريف امامي رئيس مجلس سنا مبني بر عدم کفايت دادرسي ارتش براي محاکمه زندانيان سياسي

به انتخاب: افتخار بلارشک