[2 تا 1-2031- 2774ب]

نامه اهالي جزيره شيف در خليج فارس مبني بر درخواست رسيدگي به وضعيت نابسامان جزيره مذکور

به انتخاب: افتخار بلارشک