[22-74- 256ـ الف]

آگهي شهرداري تهران مبني بر محدوديت عرضه و خريد و فروش نوشابه‌هاي الکلي در اماکن عمومي و رستورانها و اعلام شرايط فروش آن

به انتخاب: افتخار بلارشک