[507 تا 506-352- 145د]

نامه وزارت اطلاعات به گارد شاهنشاهي مبني بر اعلام اسامي ماموران وزارتخانه مذکور براي شرکت در مراسم جشن هنر شيراز

به انتخاب: افتخار بلارشک