[70- 18- 144م]

نامه آخوند حاج ميرزا سليم آخوندزاده به حسين پيرنيا رئيس مجلس شوراي ملي مبني بر اظهار تاسف از حبس و دستگيري عده‌اي از آوارگان و پناهندگان کرد به خاک ايران

به انتخاب: افتخار بلارشک