[1-2009- 124ب]

نامه شهرداري بافق به دکتر بقايي مبني بر ابراز نارضايتي از عدم اجراي طرحهاي آباداني در بافق

به انتخاب: افتخار بلارشک