[50 - 179 - 288م]

فرمان احمدشاه : انتصاب سيد ضياءالدين طباطبايي به رياست وزرا

به انتخاب: افتخار بلارشك

www.iichs.org