[77 - 1666 - 11م]

تلگراف عبدالحسين ذوالرياستين به شاه [احمدشاه] پيام تبريک اتحاد ايران و امريکا و امتياز نفت شمال

به انتخاب: افتخار بلارشك

www.iichs.org