[55273ن]

تلگراف رياست وزرا به احمد شاه در مورد مذاکره ايران با کمپانيهاي سينکلر و استاندارد اويل امريکايي و خبر دفع اشرار

به انتخاب: افتخار بلارشك

www.iichs.org