[13 - 1891 - 12م]

تلگراف ناظم‌العلما نماينده ملاير به رياست وزرا درباره تحصن مالکين به دليل ضبط املاک خالصه انتقالي ملاير توسط اداره ماليه و درخواست پرداخت مخارج خانواري و ماليات املاک مزبور توسط اداره ماليه

به انتخاب: افتخار بلارشك

www.iichs.org