[66889 پ]

نامه سرتيپ جهانگير اسفندياري فرماندار نظامي آبادان مبني بر درخواست انتصاب سرهنگ محمدعلي اميني به رياست شهرباني آبادان و شرح تظاهرات مردم درمورد فاجعه سينما رکس آبادان

به انتخاب: افتخار بلارشك

www.iichs.org