[1577 - 249 - 145د]

نامه محرمانه هرمز قريب به سپهبد صدري رئيس شهرباني کل کشور مبني بر ممنوعيت نواختن سرود شاهنشاهي در سينماها

به انتخاب: افتخار بلارشك

www.iichs.org