[17 - 181 - 288 م]

نامه رياست وزرا به حکومت نظامي تهران مبني بر اعلام زمان و شروع خاتمه فعاليت سينماتوگرافها و تئاترها

به انتخاب: افتخار بلارشك

www.iichs.org