[270 - 2010 - 121خ]

نامه محرمانه وزارت امور خارجه به وزارت کشاورزي درباره تامين اعتبار 50هزار دلار سهم دولت ايران براي پرداخت هزينه مسافرت کميسيون بيطرف امريکايي به ايران و حل اختلاف آب رودخانه هيرمند

به انتخاب: افتخار بلارشك

www.iichs.org