[10261 ق]

تلگراف ناصرالدين شاه به ظل‌السلطان درباره اقدام فوري درمورد تحويل کشتي کوچک دولتي در اطراف محمره و به آب انداختن آن بر روي رودخانه کارون و شط العرب

به انتخاب: افتخار بلارشك

www.iichs.org