[4 - 36 - 256ـ الف]

عريضه سرگشاده جمعيت خمسه به نخست‌وزيري مبني بر بررسي وجود تشابه حکومت محمود ذوالفقاري بر خمسه و شيخ بحرين در اجراي دستورات دولت مرکزي

به انتخاب: افتخار بلارشك

www.iichs.org