[2 - 20 - 144م]

نامه محصلين ايراني مقيم بادکوبه به مجلس شوراي ملي مبني بر اعتراض به تعدي انگلستان به بحرين و دعوت از مردم به مبارزه با انگلستان

به انتخاب: افتخار بلارشك

www.iichs.org