[36 - 19 - 144م]

نامه عبدالحسين کريمي مبني بر درخواست رسيدگي به مسئله ايرانيان ساکن در بحرين و ضرورت به همراه داشتن گذرنامه

به انتخاب: افتخار بلارشك

www.iichs.org