[32 - 674 - 12م]

تلگراف مسرورالدوله از بروجرد درباره وضعيت نابسامان آن منطقه

به انتخاب: افتخار بلارشك

www.iichs.org