[16767 ق]

نامه امين‌السلطان مبني بر دستور اجراي فرمان ناصرالدين شاه دائر بر وصول ماليات از صنف تنباکو و توتون فروش در ايران

به انتخاب: افتخار بلارشك

www.iichs.org