[4817 ق]

گزارشي در مورد استقرار دو نفر تبعه روسيه در درب دروازه حضرت عبدالعظيم و اقدام به ثبت تردد افراد و اظهار به انجام ماموريت از جانب وزير امور خارجه

به انتخاب: افتخار بلارشك

www.iichs.org