[298 ق]

گزارش وزارت امور خارجه به ناصرالدين شاه درباره مذاکره با وزير مختار انگلستان

به انتخاب: افتخار بلارشك

www.iichs.org