[861 ق]

قرارداد اجاره چشمه نفتي در منطقه بختياري منعقد بين محمودخان ناصرالملک وزير امور خارجه و خواجه بيگلر تاجر مسيحي

به انتخاب: افتخار بلارشك

www.iichs.org