[6695 پ]

نامه وزير امور خارجه به ناصرالدين شاه مبني بر طرح درخواست ملکم سفير انگلستان در مورد موافقت با احداث خانه‌اي در بوشهر براي نامبرده  قبل از انتصاب وي به کنسولگري امريکا

به انتخاب: افتخار بلارشك

www.iichs.org