[39 - 2046 - 117خ]

ابلاغيه رضاشاه پهلوي درباره مسافرت احمدشاه به اروپا براي درمان

به انتخاب: افتخار بلارشك

www.iichs.org