[8051 پ]

نقشه قديمي تهران سال 1275 قمري مشتمل بر دروازه‌ها، خيابانها، محله و ...همراه با راهنماي آن

به انتخاب: افتخار بلارشک

www.iichs.org