[49250 پ]

نامه فريده ديبا مبني بر تاييد تعلق قسمتي از سهام شركت سهامي سيمان تهران به لوئيز قطبي (همسر برادرش)

به انتخاب: افتخار بلارشک

www.iichs.org