[1-2018-4513 ش]

نامه نصرت‌الله درويشيان پيشخدمت مخصوص شاه به فريده ديبا مبني بر درخواست زمين از اراضي نياوران يا شهسوار

به انتخاب: افتخار بلارشک

www.iichs.org