8]-435-3م[

نامه پاكروان به نخست وزير درمورد خريد فرش ابوالفتح مخملباف توسط كليمي ها و توصيه به اهداي اعتبار مصوبه به شهرداري مشهد

به انتخاب: افتخار بلارشک

www.iichs.org