[22225 ن]

تلگراف مشيرالسلطان از اردبيل به رياست وزرا درباره تحصن جمعي از علما و اعيان در تلگرافخانه و تعطيلي بازار درتبريز با هدف تغيير اعضاي كابينه

به انتخاب: افتخار بلارشک

www.iichs.org