[17084 ن]

مخالفت انجمن زرتشتيان با سرپرستي اردشير جي و درخواست بركناري وي

به انتخاب: افتخار بلارشک

www.iichs.org