[1522-919-145د]

نامه دربار شاهنشاهي مبني بر توصيه به پرداخت هزينه جشن عيد مبعث و تولد حضرت قائم توسط

اداره املاك جهت جلب توجه "طبقه روحانيون"

به انتخاب: افتخار بلارشک

www.iichs.org