[1-3019-129- الف]

نامه وزارت امور اقتصادي و دارايي به شاپور ريپورتر اردشير جي مبني بر احضار نامبرده به دليل دريافت حق عامليت و يا كميسيون بابت معاملات فيمابين وزارت جنگ و شركتها و موسسات انگليسي

به انتخاب: افتخار بلارشک

www.iichs.org