[2-2002-121خ]

نامه سهيلي نخست‌وزير به خزيمه علم مبني بر توصيه به انتخاب ريگي به عنوان نماينده بلوچ در مجلس

به انتخاب: افتخار بلارشک

www.iichs.org