[3-1593-12م]

تلگراف هيات طلاب مدرسه بزرگ همدان به رياست وزرا مبني بر شكايت از مطالبه ماليات از مدرسه مذكور توسط اداره ماليه و اوقاف

به انتخاب: افتخار بلارشک

www.iichs.org