[1-2134- 115- آ]

نامه انجمن محلي خيابان اميرسليماني به مهندس عليرضا خان سليماني دائر بر درخواست نصب دستگاه فشار قوي آب به منظور تامين آب آشاميدني ساكنين محله مذكور

  به انتخاب: افتخار بلارشک

www.iichs.org