شماره ششم


 
 

 

 

 از خواب جهان

      تا عطر گندم

            راهي نمانده.

                مجال دلتنگي نيست

                   دوباره در ترنم باران

                          طلوع خواهيم كرد.
 

                                                                                             فرهاد رستم

 

 
 
 
 
www.iichs.org